• Chuyển nhượng đất 100.000m2 ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 USD/m2
  • Chuyển nhượng đất 100.000m2 ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 USD/m2
  • Chuyển nhượng đất 100.000m2 ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 USD/m2
  • Chuyển nhượng đất 100.000m2 ở KCN Bàu Bàng, Bình Dương, 120 USD/m2