• Cho thuê xưởng mới dựng 3.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới dựng 3.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới dựng 3.500m2 ở Khánh Bình, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2