• Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng mới 6.000m2 ở Tân Phước, Tiền Giang, 3.5 USD/m2