• Cho thuê xưởng 6.600m2 trong KCN giang Điền, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.600m2 trong KCN giang Điền, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.600m2 trong KCN giang Điền, Đồng Nai, 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.600m2 trong KCN giang Điền, Đồng Nai, 3.5 USD/m2