• Cho thuê xưởng 6.380m2 ở KCN Phú Chánh, Bình Dương, 3.1- 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.380m2 ở KCN Phú Chánh, Bình Dương, 3.1- 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.380m2 ở KCN Phú Chánh, Bình Dương, 3.1- 3.5 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 6.380m2 ở KCN Phú Chánh, Bình Dương, 3.1- 3.5 USD/m2