• Cho thuê xưởng 5.100m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 5.100m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 5.100m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 4.2USD/m2
  • Cho thuê xưởng 5.100m2 ở KCN Sóng Thần 3, Bình Dương, 4.2USD/m2