• Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 2.640m2 trong KCN Giang Điền, Đồng Nai, 3.8 USD/m2