• Cho thuê xưởng 11.100m2 trong CCN Bảy Mẫu, Tân Uyên, BD, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.100m2 trong CCN Bảy Mẫu, Tân Uyên, BD, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.100m2 trong CCN Bảy Mẫu, Tân Uyên, BD, 3.2 USD/m2
  • Cho thuê xưởng 11.100m2 trong CCN Bảy Mẫu, Tân Uyên, BD, 3.2 USD/m2