• Cho thuê xưởng 10.000m2 trong KCN Sông Mây, Đồng Nai, 3 USD/m2 
  • Cho thuê xưởng 10.000m2 trong KCN Sông Mây, Đồng Nai, 3 USD/m2 
  • Cho thuê xưởng 10.000m2 trong KCN Sông Mây, Đồng Nai, 3 USD/m2