• Cho thuê/bán xưởng KV 63.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2Cho thuê/bán xưởng KV 63.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2
  • Cho thuê/bán xưởng KV 63.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2
  • Cho thuê/bán xưởng KV 63.000m2 ở Tân Hiệp, Tân Uyên, BD, 3 USD/m2