• Cho thuê 2.000m2 xưởng ở KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, 4 USD/m2
  • Cho thuê 2.000m2 xưởng ở KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, 4 USD/m2
  • Cho thuê 2.000m2 xưởng ở KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, 4 USD/m2
  • Cho thuê 2.000m2 xưởng ở KCN Lộc An - Bình Sơn, Long Thành, 4 USD/m2