• Cho thuê xưởng trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng thị xã Tân Uyên, 20.000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng thị xã Tân Uyên, 20.000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng thị xã Tân Uyên, 20.000m2
  • Cho thuê xưởng trong KCN Nam Tân Uyên mở rộng thị xã Tân Uyên, 20.000m2