• Cho thuê xưởng khu vực xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc Đồng Nai, 10.000m2
  • Cho thuê xưởng khu vực xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc Đồng Nai, 10.000m2
  • Cho thuê xưởng khu vực xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc Đồng Nai, 10.000m2
  • Cho thuê xưởng khu vực xã Xuân Hiệp huyện Xuân Lộc Đồng Nai, 10.000m2