• Cho thuê xưởng điện năng lượng mặt trời 30.000m2 ở Long Tân, Dầu Tiếng
  • Cho thuê xưởng điện năng lượng mặt trời 30.000m2 ở Long Tân, Dầu Tiếng
  • Cho thuê xưởng điện năng lượng mặt trời 30.000m2 ở Long Tân, Dầu Tiếng
  • Cho thuê xưởng điện năng lượng mặt trời 30.000m2 ở Long Tân, Dầu Tiếng